úvodní strana
z historie a současnosti křtinského školství
Počáteční ověřené údaje pocházejí z doby před- a po- bělohorské a uvádějí, že učitel byl vázán na kostel ve službách farářů jeho postavení bylo podřadné a hmotné zajištění velmi špatné. Koncem vlády Marie Terezie došlo k určitým zásahům do základního školství, předpoklady pro povinnou školní docházku se však nesplnily. V posledním údobí feudalismu nastal určitý rozvoj školství, učitel dostával zčásti plat v penězích, zčásti v naturáliích.
 
V roce 1789 bylo v obvodu křtinské školy 230 dětí školního věku, z nich však pravidelně docházelo do školy 43. Bohatší museli platit školné. Školní prostora a byt učitele se nacházely ve farském zámku a k vyučování byla určena jedna místnost. V roce 1869 byla uzákoněna povinná školní docházka a učitelé dostávali plat. V roce 1865 byla škola z farského zámku vystěhována do k tomu hrabětem Vincentem z Bubna zakoupené budovy čp. 16 (dnes tzv. stará škola), kde dříve přenocovávali poutníci a kde se učilo až do roku 1902. V roce 1902 byla na místě obecního domku postavena škola (dnes tzv. dolní) nákladem 54.000 K. Docházelo však k podstatnému odškolení ze Křtin, neboť nové školy se stavěli též v okolních obcích.
 
Po vzniku ČSR se poměry podstatně zlepšily. Zpočátku byla v provozu dvojtřídní obecná škola, později smíšená obvodová měšťanská škola, jež byla nejprve umístěna v budově křtinské obecné školy, později přechodně v hostinci, kde nálevna byla upravena na třídu. Teprve po přístavbě stávající obecné školy byly zde umístěny tři nové třídy. Od roku 1925 byla nařízena povinná školní docházka i do měšťanské školy, kterou tehdy navštěvovalo 110-120 žáků. V době hospodářské krize v roce 1933 bylo postiženo i školství, dětem nezaměstnaných rodičů se podávala 2-3x týdně polévka a mléko, na vánoce darovaná obuv a ošacení. V době německé okupace byl na české školy vyvíjen germanizační nátlak, školní učebnice byly vyřazovány, nepohodlní učitelé zatýkáni. Roku 1944 byla školní budova zabrána pro ubytování dělníků podzemní letecké továrny ve Výpustku, učilo se v Březině. Po skončení II. světové války byla obnovena řádná výuková činnost na (dolní) škole a konfiskovaný německý zámeček byl přebudován na školu (horní). V r. 1976 byla prodloužena povinná školní docházka na 10 let.
 
Po dobu téměř 40 let se plánovala výstavba nové, moderní školy, zůstávalo však jen při školním sadu pod budovou horní školní budovy. Teprve roku 1996 se podařilo prosadit výstavbu nové budovy ZŠ, v roce 1997 byl položen základní kámen, v roce 1998 se začalo s vlastní výstavbou a na 2. září 2000 připadlo slavnostní otevření nové budovy v naší obci, jež tvoří společně s Santiniho barokním chrámem dominantu obce.
 
Dr. Zdeněk Opletal - kronikář obce
svátek sv. Jiří
Junák - svaz skautů a skautek ČR je členem mezinárodního skautského hnutí. Jako patrona všech skautů vybral zakladatel skautingu Robert Baden-Powell rytíře drakobijce sv. Jiří. Svátek všech skautů celého světa je tak slaven 24. dubna na sv. Jiří. Svatý Jiří je vyobrazován jako statečný rytíř - vítěz v boji nad drakem. Drak symbolizuje zlo, které nás obklopuje. Každý z nás bojuje se zlem a nemusí to být jen zla veliká, ohrožující zdraví či životy lidí. Každý bojuje s malým zlem - malými dráčky, které nosíme v sobě - lenost, nepoctivost, sobectví,... Snažme se porazit tyto dráčky, zbavit se svých špatných vlastností. Bude-li každý skaut vítězit nad dráčky ve svém nitru bude tak moct lépe přispět k boji s "velkými draky" jako náš patron - rytíř sv. Jiří.
 
Ing. Zbyněk Drápela
oblečení na schůzky a výpravy
Na schůzkách hrajeme spoustu her, děláme rukoděly z nejrůznějších materiálů, závodíme, zkrátka program je velmi různorodý. Na výpravách se pohybujeme často v náročném terénu, za každého počasí, vaříme na ohni a samozřejmě hrajeme terénní i branné hry. Tomuto programu je třeba také přizpůsobit i oblečení, ve kterém děti na schůzky a výpravy chodí. Zásadně musí být oblečení pohodlné, pevné a takové kterému nevadí případné poškození. Nejlépe jeli z přírodního materiálu (žádné moderní umělé látky) a v tmavší barvě, která se hodí do přírody (zelená, hnědá, šedá,...). Úplně dostačuje oblečení zakoupené z výprodeje u něhož nebude mrzet případné poškození. Při hrách se oblečení umaže, může se potrhat, u ohně jej mohou propálit jiskry. Rozhodně na naše akce nenoste oblečení, ve kterém chodíte do školy, neoblékejte se jako na módní přehlídku. Budete se cítit pohodlněji, programu si užijete beze strachu o oděv a maminky nebudou nešťastné z oblečení poznamenaného vašimi zážitky.
 
Ing. Zbyněk Drápela
konec 2. světové války ve Křtinách
Od 16. dubna 1945 docházelo již k častým náletům na Brno, vlaky přestaly jezdit, lidé nechodili do práce, telefonní spojení bylo přerušeno, rovněž elektrický proud, svítili jsme svíčkami. Koncem dubna ustupovalo již naší obcí německé vozatajstvo. První bomba na Křtiny spadla 23. dubna k domku Maňáskových - dnes Fialových, a od rána byly z letadel ostřelovány ustupující německé útvary. Někteří lidé prchali z obce s nejnutnějšími věcmi do okolních lesů, jiní se ukrývali ve sklepech domů i v jeskyni Výpustek. V lese leželi postřílení koně, na silnicích motorky, v obci hořelo 13 domů, např. Bílých, Knechtů, pošta, farská stodola … Ve farním sklepě bylo ukryto 170 lidí - zde se narodily 3 děti - v zámeckém 150 osob. Původní stav křtinských obyvatel 600 se zvýšil o utečence z Brna na 1700. Tento frontový stav trval od 23. dubna do 9. května. Ve křtinské farnosti přišlo v těchto dnech o život 17 lidí. U jeskyně Výpustek, kde se předpokládala největší bezpečnost, byly zabity dopadnuvší minou 4 osoby. V noci z 8. na 9. května němečtí vojáci opouštěli Křtiny. Nedokonale ještě vyhodili mostek přes potok hlavní silnice na náměstí a ustupovali směrem na Vranov a Blansko. Dne 9. května dopoledne se objevil v obci první ruský jezdec na koni a pak přijížděli další i pěšky, bylo to většinou vozatajstvo rumunských vojáků. Lidé je vítali, stěhovali se ze sklepů a úkrytů, na domech vlály prapory. První osvobozenou obcí Křtinska však byla Proseč a Březina již 1. května i když průzkumná první jednotka osvobozujících vojáků v síle asi 40 mužů byla dobře ukrytými německými vojáky postřílena. 1. května byla zčásti osvobozena Bukovinka, 9. května Bukovina. Křtiny a Habrůvka byly tedy osvobozeny jako poslední. Těch 15 dnů - posledních dní války, prožívali křtinští občané hrůzné a nebezpečné chvíle.
 
Dr. Zdeněk Opletal - kronikář obce
skautský zápisník
Je to sešit, který má každý člen družiny a zaznamenává si do něj důležité údaje ze schůzek a výprav. Jako zápisník se nejlépe hodí vázaný sešit bez linek formátu A5 (malý sešit) v tvrdých deskách. Může být také zápisník roverského typu kroužkový. Vnitřní úprava by měla být víceméně jednotná. Na vnitřní stranu desek zápisníku napište větu :"Prosím nálezce této knížky, aby ji vrátil na adresu (... adresa majitele ...)". První tuhý list zůstane volný. Na třetí stranu napíšeme ozdobnými písmeny SKAUTSKÝ ZÁPISNÍK, pod nadpis nakreslíme skautskou lilii podloženou trojlístkem a pod tento symbol napíšeme své jméno, příjmení a přezdívku. Čtvrtá strana zůstane volná. Na pátou stranu přijde seznam všech členů družiny (jméno, příjmení, přezdívka, telefon). Všechny stránky si očíslujte. Družina se může domluvit a pořídit si zápisník stejného druhu - barvy desek. Další strany budou zaplňovány postupně. Na každé schůzce vám do nich vedoucí nadiktuje důležité údaje o následujících akcích, co si máte přinést na příště a různé údaje ze skautské teorie i praxe. Veďte si zápisník pečlivě, úpravně, barevně. Časem vám vznikne rukopisná kniha nabitá poznatky a zkušenostmi, která vám bude pomocníkem, průvodcem i vzpomínkou.
 
Ing. Zbyněk Drápela
RSS kanál | W3C xhtml 1.0 valid | Michal Uhler - Doktor |